Wrota do przeszłości kulturowej – prace konserwatorskie przy zabytkowych drzwiach kościoła Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

Wrota do przeszłości kulturowej – prace konserwatorskie przy zabytkowych drzwiach kościoła Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie w związku z realizacją projektu „Wrota do przeszłości kulturowej – prace konserwatorskie przy zabytkowych drzwiach kościoła Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, zaprasza do składania ofert na:
„Wrota do przeszłości kulturowej – prace konserwatorskie przy zabytkowych drzwiach kościoła Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie”.


Opis przedmiotu zamówienia
CPV:
– 92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
– 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

Przedmiotem zamówienia jest naprawa i konserwacja trzech drzwi w kościele parafialnym p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie w powiecie białostockim. Naprawa i konserwacja drzwi ma na celu przywrócenie pierwotnej funkcji z jednoczesnym zachowaniem i poszanowaniem zabytkowej struktury drewna, metalu i historycznej wartości zabytku.

Zadanie obejmuję przeprowadzanie zabiegów dezynfekcji i dezynsekcji, impregnację wzmacniającą strukturalnie, uzupełnienie ubytków w drewnie oraz wykonanie warstw zabezpieczających powierzchnię przed wpływem atmosferycznych czynników niszczących.  Należy także odsłonić pierwotną warstwę monochromii leżącą na powierzchni drzwi od wewnętrznej strony i poddać ją konserwacji.

W przypadku drzwi wschodnich należy po demontażu dodanych wtórnie pleców wykonać konserwację pierwotnej konstrukcji i po jej wzmocnieniu pozostawić od wewnętrznej strony bez zakrywania wtórnymi deskami.

Wszystkie elementy okuciowe w stolarce należy poddać kompleksowej konserwacji, a następnie zamontować na swoich pierwotnych miejscach. Brakujące okucia i ćwieki powinny być zrekonstruowane zgodnie ze wzorem zachowanych fragmentów. Dopuszcza się uzupełnienie i wymianę najbardziej zniszczonych elementów blach szczególnie w partii przyziemia.

Projekt obejmuje konserwację:
– drzwi głównych zewnętrznych od zachodu,
– drzwi bocznych do południowej zakrystii,
– drzwi bocznych do północnej zakrystii.


Miejsce składania ofert
Termin składania ofert: do dnia 20.12.2021 r. do godziny 23:59.
Za datę wpływu uznaję się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferta powinna być sporządzona na wymaganym formularzu wraz z niezbędnymi załącznikami wskazanymi w Zapytaniu ofertowym.

Oferta powinna być złożona:
– w formie skanu (PDF) za pomocą poczty elektronicznej na adres: stefanjak@post.pl, przy czym w temacie wiadomości należy podać: „Oferta – prace konserwatorskie przy zabytkowych drzwiach – Zapytanie ofertowe nr 1/2021”;
– wykorzystując możliwości złożenia oferty poprzez system Baza Konkurencyjności znajdujący się pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/75840;
– przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera albo dostarczona osobiście pod niżej wskazane dane adresowe Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie ul. 11 listopada 2, 16-080 Tykocin. Oferty nadsyłane drogą pocztową lub składane osobiście powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – prace konserwatorskie przy zabytkowych drzwiach – Zapytanie ofertowe nr 1/2021”.


Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach.