Zapytanie ofertowe nr 1/PolskiŁad/ParafiaTykocin - Parafia Tykocin

Zapytanie ofertowe nr 1/PolskiŁad/ParafiaTykocin

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego (robota budowlana) polegająca na przeprowadzenie prac konserwatorskich

Tykocin dn.29.12.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 1 Polski Ład Parafia Tykocin

w ramach postępowania zakupowego realizacji inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

w sprawie zamówienia (zapytania ofertowego polegającego na): na przeprowadzeniu prac konserwatorskich i budowlanych

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, 16–080 Tykocin, ul. 11 listopada 2, 

NIP – 9661028833, REGON – 040035600

Parafia działa w oparciu o Ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.89.29.154 z dnia 23 maja 1989 r., zm.: Dz.U.90.51.297; Dz.U.90.55.321; Dz.U.90.86.504; Dz.U.91.95.425; Dz.U.91.107.459; Dz.U.93.7.34; Dz.U.94.1.3)

Telefon: 85 718 16 43

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://parafia-tykocin.pl. zakładka zamówienia.

ks. proboszcz Jarosław Stefaniak

e-mail: stefanjak@post.pl

 • Tryb udzielenie zamówienia
 • Zamawiający realizuje projekt (dalej „Projekt”) obejmujący Prace konserwatorskie i restauratorskie przy południowej części zabytkowego ogrodzenia terenu pomisjonarskiego w Tykocinie”, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu. Podmiotem udzielającym dotacji celowej jest Gmina Tykocin.
 • Zamawiający jest Beneficjentem dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (podmiot któremu jednostka samorządu terytorialnego udzieliła dotacji na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840)
 • Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.
 • Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych
  w nawiązaniu do art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający jest podmiotem subsydiowanym.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez Oferentów.
 • W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert, podając zmiany na stronie prowadzonego postępowania.
 • Potencjalni Wykonawcy mogą składać pytania do postępowania najpóźniej do dnia 15 stycznia 2024r.,  do tego terminu Zamawiający udzieli odpowiedzi na skierowane pytania w zakresie przedmiotu zamówienia. Zamawiający z uwagi na krótki termin realizacji zastrzega nie odpowiadanie na pytania wpływające po tym terminie. Pytania i odpowiedzi bez podania nazw „Wykonawców”, będą zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.
 • Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
 • Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów nowych, bez wad fabrycznych dostarczonych przez Wykonawcę.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych, opcjonalnych.
 • Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego, załączników i projektowanych postanowień umowy.
 • Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim.
 • Zrealizowany przedmiot zamówienia ma obejmować gwarancję i rękojmię 5 lat (60 mies.) od daty protokołu odbioru.
 • Kryterium oceny ofert – 100% cena.

Oferty będą oceniane w następujący sposób:      

        Pc = (Cn : Cb) x 100  

 gdzie:

        Pc – liczba punktów;

        Cn – najniższa zaoferowana cena brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu;

        Cb – cena brutto badanej oferty;

100 – waga kryterium cena (100%)

(kwotę netto, podatek VAT oraz kwotę brutto należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku).

 • Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace budowlane przy południowej części zabytkowego ogrodzenia terenu pomisjonarskiego w Tykocinie – mur wzdłuż ulicy 11 Listopada w Tykocinie.

Kod wspólnego słownika CPV: 45000000 – 7 (roboty budowlane), CPV: 454530000 – 7 (roboty remontowe i renowacyjne).

Zakres prac obejmuje następujące pozycje:

 1. Program prac konserwatorskich bramy południowej od ul. 11 listopada w murze okalającym dziedziniec gospodarczy plebanii w Tykocinie

(Wpis A-444 12.12.1956 r. wpis strefy Teren części miasta Tykocin)

 1. Wstępne mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień starych przemurowań i cementowych uzupełnień spoin.
 2. Usunięcie cementowych nawarstwień i tynków, z zachowaniem wszelkich śladów tynków historycznych.
 3. Usunięcie cementowych i bardzo zniszczonych fragmentów spoiny, z zachowaniem wszelkich śladów spoinowania historycznego.
 4. Delikatne zdjęcie dachówek ceramicznych z dachu bramy.
 5. Prace konserwatorskie przy fundamencie kamiennym – odcinkowe odkopanie do głębokości ok. 60 -100 cm fundament od strony zewnętrznej, wykonanie wszystkich koniecznych przemurowań wątku kamiennego i uzupełnienie fugowania. A następnie ułożenie cienkiej warstwy gliny i zasypanie wykopu ziemią. Po zakończeniu prac z jednej strony podobny zabieg należy powtórzyć od strony wewnętrznej.
 6. Obniżenie terenu wokół muru w celu odsłonięcia ceglanego cokołu.
 7. Oczyszczenie powierzchni kamieni w partii cokołowej z cementowych i wapiennych pozostałości wtórnych wypraw – metoda ścierno-strumieniowa.
 8. Oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z cementowych i wapiennych pozostałości wtórnych wypraw
 9. Wstępne wzmocnienie zdegradowanego muru miejscowo należy przeprowadzić konsolidację osłabionych fragmentów wątku murarskiego.
 10. Eliminacja szkodliwych drobnoustrojów oraz zapobieganie ich rozwojowi.
 11. Wzmocnienie strukturalne zdezintegrowanych cegieł.
 12. Naprawy techniczne muru. Do koniecznych prac należą: usunięcie zdezintegrowanych popękanych zapraw łączących i klejących ze szczelin, klejenie spękanych (lub dawniej klejonych) fragmentów muru i detali kamiennych, wzmocnienie strukturalne oraz wypełnienie pustek i szczelin w strukturze elewacji, przemurowywania inne nie wymienione, które będą konieczne po dokładnej ekspertyzie in situ.
 13. Naprawa rys i drobnych spękań ścian w murach pełnych w systemie helifix.
 14. Uzupełnienia ubytków muru (filarów) cegłami odpowiednio dobranymi pod względem wielkości i właściwości fizycznych.
 15. Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle.
 16. Uzupełnienie ubytków spoinowania, z uwzględnieniem koloru oraz kształtu spoiny.
 17. Scalenie kolorystyczne wątku ceglanego farby krzemianowe.
 18. Konserwacja i rekonstrukcja historycznych wypraw – doczyszczenie zachowanych oryginalnych tynków.
 19. Podklejenie, wypełnienie szczelin oraz pęcherzy w oryginalnym tynku wapiennym za pomocą iniekcji z użyciem preparatu PLM – AL lub równoważnym – zaprawy mineralnej na bazie wapna hydraulicznego.
 20. Wzmocnienie osypujących się fragmentów tynków historycznych za pomocą KSE 300 E lub KSE 500 E (firmy Remmers).
 21. Delikatne mechaniczne doczyszczenie wzmocnionych fragmentów historycznego tynku.
 22. Uzupełnienie warstwy wyprawy w obrębie zachowanych reliktów przygotowanych na bazie wapna trasowego TrassKalk firmy Optolith lub równoważnym.
 23. Wyprowadzenie w tynku wszystkich oryginalnych kształtów gzymsów, płycin.
 24. Ułożenie czapy z dachówki ceramicznej esówki naturalna czerwień mat na zaprawie wapienno-trasowej.
 25. Scalenie kolorystyczne farbami krzemianowymi.

B. Wykonanie prac przy wrotach drewnianych i furcie

1. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej stanu zachowania drzwi in situ.

2. Demontaż i przewiezienie obiektu do pracowni konserwatorskiej.

3. Rozpoznanie budowy technologicznej i przegląd poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz stolarskich pod kątem stanu zachowania oraz rodzaju opracowania powierzchni.

4. Demontaż okuć stalowych.

5. Oczyszczenie okuć z rdzy i zanieczyszczeń.

6. Wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów okuć.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich okuć – preparat firmy Sika lub równoważne.

8. Pomalowanie elementów żelaznych farbą ochronną – farba czarna matowa

9. Usunięcie fragmentów drewna silnie porażonych grzybem oraz tych, których stan zachowania nie rokuje skuteczności zabiegu impregnacji strukturalnej.

10. Dezynfekcja i dezynsekcja.

11. Usunięcie warstw przemalowań ugrowej farby – chemicznie izopropanol + aceton.

12. Impregnacja strukturalna drewna poprzez pędzlowanie impregnatem -12% i 14% roztwór preparatu Hekol L50 (prod. Heko) w toluenie lub równoważne.

13. Naprawy stolarskie, sklejenie pękniętych desek – klej poliuretanowy klasy B4 lub równoważne.

14. Wykonanie fleków drewnem dobranym gatunkowo do poszczególnych elementów w miejscach ubytków.

15. Uzupełnienie i rekonstrukcja elementów konstrukcyjnych, takich jak listwy przymykowe, stężenia.

16. Zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i owadobójcze fragmentów wykonanych z nowego drewna Induline SW-900 IT Remmere lub równoważne.

17. Opracowanie powierzchni drewna, upodobnienie fleków, bejcowanie.

18. Zabezpieczenie drewna bezbarwnymi preparatami żywicznymi i antygrzybicznymi – np. drewnochron lub równoważne.

19. Montaż okuć.

20. Przewiezienie obiektów z pracowni konserwatorskiej na miejsce montażu.

21. Osadzenie i montaż drzwi, montaż zamków, zawiasów i skobli, regulacja drzwi na zawiasach

22. Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej.

I PRACE INWENTARYZACYJNE I DOKUMENTACYJNE:

1. Wykonanie ortofotomapy powierzchni elewacji objętych pracami, dokumentującej stan zachowania przed rozpoczęciem prac konserwatorskich.

2. Wykonanie detalicznej dokumentacji fotograficznej wraz z typologią zniszczeń.

3. Wykonanie rysunkowej dokumentacji stanu zachowania elewacji na bazie opracowanej wcześniej typologii zniszczeń.

4. Prowadzenie na bieżąco rysunkowej i fotograficznej dokumentacji ingerencji w substancję zabytkową (uzupełnienia ubytków, wymiana cegieł itp.).

5. Wykonanie ortofotomapy powierzchni elewacji objętych pracami w trakcie i po zakończeniu zadania, w celu dokumentacji rezultatów prac.

6. Opracowanie dokumentacji powykonawczej z dokładnym opisem przeprowadzonych prac.

II ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

 1. PRACE BUDOWLANE I KONSERWACJA MURU KAMIENNEGO

(odcinek E,F fragment kamienny)

 1. Wstępne mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień starych przemurowań i cementowych uzupełnień spoin.
 2. Ostrożne zdjęcie czapy ceramicznej z muru.
 3. Usunięcie wszystkich cementowych nawarstwień tynków i łat, z zachowaniem wszelkich śladów historycznego tynkowania.
 4. Usunięcie cementowych i bardzo zniszczonych fragmentów spoiny, z zachowaniem wszelkich śladów spoinowania historycznego.
 5. Miejscowe wzmocnienie fundamentu (odcinek F część środkowa), z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa należy podkopać fundament nie dochodząc do posadowienia na odcinku o szerokości 60-100 cm, przeprowadzić konserwację muru fundamentowego i wykonać poszerzenie ławy fundamentowej poprzez obetonowanie istniejącego fundamentu i wprowadzenie szyć metalowych w systemie helifih lub równorzędnym.
 6. Prace konserwatorskie przy fundamencie kamiennym – odcinkowe odkopanie do głębokości ok 60 -100 cm fundament od strony zewnętrznej, wykonanie wszystkich koniecznych przemurowań wątku kamiennego i uzupełnienie fugowania. A następnie ułożenie cienkiej warstwy gliny i zasypanie wykopu ziemią. Po zakończeniu prac z jednej strony podobny zabieg należy powtórzyć od strony wewnętrznej.
 7. Obniżenie terenu wokół muru w celu odsłonięcia ceglanego cokołu. Niwelacja terenu w przedziale 10-40 cm.
 8. Oczyszczenie powierzchni kamieni z cementowych i wapiennych pozostałości wtórnych wypraw –
 9. Wstępne wzmocnienie zdegradowanej historycznej fugi muru
 10. Eliminacja szkodliwych drobnoustrojów oraz zapobieganie ich rozwojowi.
 11. Naprawy techniczne muru. Do koniecznych prac należą: usunięcie zdezintegrowanych popękanych zapraw łączących i klejących ze szczelin, klejenie spękanych (lub dawniej klejonych) fragmentów muru oraz wypełnienie pustek i szczelin w strukturze muru przemurowywania.
 12. Uzupełnienie ubytków spoinowania, z uwzględnieniem koloru oraz  kształtu spoiny.
 13. Naprawa słupków od brany – wymiana zniszczonych cegieł, konieczne przemurowania, uzupełnienie fugi, położenie nowych czap ceramicznych.
 14. Ułożenie czapy z dachówki ceramicznej esówki naturalna czerwień mat.
 15. Scalenie kolorystyczne fugi farby krzemianowe.

B PRACE BUDOWLANE I KONSERWACJA MURU CEGLANEGO TYNKOWANEGO

(odcinek A,C, D i F tylko mur ceglany)

 1. Wstępne mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień starych przemurowań i cementowych uzupełnień spoin.
 2. Ostrożne zdjęcie czapy ceramicznej z muru. Delikatne odbicie wtórnie wklejonych dachówek esówek.
 3. Usunięcie cementowych nawarstwień i tynków, z zachowaniem wszelkich śladów tynków historycznych.
 4. Usunięcie cementowych i bardzo zniszczonych fragmentów spoiny, z zachowaniem wszelkich śladów spoinowania historycznego.
 5. Oczyszczenie powierzchni kamieni w partii cokołowej z cementowych i wapiennych pozostałości wtórnych wypraw – metoda ścierno-strumieniowa.
 6. Oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z cementowych i wapiennych pozostałości wtórnych wypraw.
 7. Miejscowe wzmocnienie fundamentu (odcinek F część środkowa), z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa należy podkopać fundament nie dochodząc do posadowienia na odcinku o szerokości 60-100 cm, przeprowadzić konserwację muru fundamentowego i wykonać poszerzenie ławy fundamentowej poprzez obetonowanie istniejącego fundamentu i wprowadzenie szyć metalowych w systemie helifih lub równorzędnym.
 8. Prace konserwatorskie przy fundamencie kamiennym – odcinkowe odkopanie do głębokości ok 60-100 cm fundament od strony zewnętrznej, wykonanie wszystkich koniecznych przemurowań wątku kamiennego i uzupełnienie fugowania. A następnie ułożenie cienkiej warstwy gliny i zasypanie wykopu ziemią. Po zakończeniu prac z jednej strony podobny zabieg należy powtórzyć od strony wewnętrznej.
 9. Obniżenie terenu wokół muru w celu odsłonięcia ceglanego cokołu. Niwelacja terenu w przedziale 10-40 cm.
 10. Wstępne wzmocnienie zdegradowanego muru miejscowo należy przeprowadzić konsolidację osłabionych fragmentów wątku murarskiego.
 11. Eliminacja szkodliwych drobnoustrojów oraz zapobieganie ich rozwojowi.
 12. Wzmocnienie strukturalne zdezintegrowanych cegieł z zastosowaniem środków konserwatorskich dla ścian.
 13. Naprawy techniczne muru. Do koniecznych prac należą: usunięcie zdezintegrowanych popękanych zapraw łączących i klejących ze szczelin, klejenie spękanych (lub dawniej klejonych) fragmentów muru wzmocnienie strukturalne oraz wypełnienie pustek i szczelin w strukturze muru ceglanego przemurowywania.
 14. Naprawa rys i drobnych spękań ścian w murach pełnych w systemie helifix.
 15. Uzupełnienie ubytków muru cegłami odpowiednio dobranymi pod względem wielkości i właściwości fizycznych.
 16. Odbudowanie pierwotnej  wysokości muru odcinku A i C,.
 17. Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle np.: barwione w masie zaprawy mineralne na bazie wapna trasowego.
 18. Uzupełnienie ubytków spoinowania, z uwzględnieniem koloru oraz  kształtu spoiny.).
 19. Konserwacja i rekonstrukcja historycznych wypraw – doczyszczenie zachowanych oryginalnych tynków.
 20. Podklejenie, wypełnienie szczelin oraz pęcherzy w oryginalnym tynku wapiennym za pomocą iniekcji z użyciem preparatu PLM – AL lub równoważnym.
 21. Wzmocnienie osypujących się fragmentów tynków historycznych za pomocą KSE 300 E lub KSE 500 E (firmy Remmers).
 22. Delikatne mechaniczne doczyszczenie wzmocnionych fragmentów historycznego tynku.
 23. Uzupełnienie warstwy wyprawy w obrębie zachowanych reliktów przygotowanych na bazie wapna trasowego.
 24. Ułożenie czapy z dachówki ceramicznej esówki naturalna czerwień mat.
 25. Scalenie kolorystyczne farbami krzemianowymi.

Mur południowy wokół kościoła – Fundamenty

W celu ustalenia stanu fundamentów i dalszego sposobu postepowania należy wykonać doły próbne. W zależności od wyników oceny stanu fundamentów i badan przyczyn oraz stopnia zasolenia i zawilgocenia wykonać izolacje mineralna paroprzepuszczalna pionowa

Przy reperacjach muru należy sprawdzić stan istniejącego fundamentu a w przypadku jego złego stanu wykonać fundamentowanie z użyciem materiałów rozbiórkowych oraz nowych cegieł i kamieni. Do wykonania zapraw użyć wapna trasowego lub gotowych zapraw na bazie wapna.

Nie należy stosować zapraw cementowych.

Wykonać niżej opisane zabiegi izolacyjne:

• po odkopaniu ścian, usunąć stare tynki (cokół), pozostałości niesprawnej izolacji oraz zabrudzenia i osłabione wykruszone spoiny do głębokości ok. 2 cm ,

• osuszyć zawilgocone mury fundamentowe np. za pomocą gorącego powietrza (t<38st.C)

• wykonać prace odgrzybieniowe murów, metoda szczotkowania i dwukrotnego smarowania preparatem grzybobójczym

• przygotować podłoże do położenia izolacji poprzez wypełnienie ubytków i wykruszonych spoin przy użyciu zapraw uszczelniających, ew. założyć fasetę uszczelniającą na stopniu utworzonym przez stopie fundamentu i ścianie, (wyrobienie krawędzi styku) przy użyciu tejże zaprawy, • całą odkopaną ścianę wstępnie nawilżyć i zagruntować poprzez natrysk preparatu krzemionkującego (np.Aida Kiesol/Remmers/) naprzemiennie z preparatem uszczelniającym mineralnym paroprzepuszczalnym (np. szlamem Aida Sulfatexschlämme/Remmers/) , dwukrotnie powtarzając cykl gruntowania.

• po wniknięciu roztworu do ściany (lub związanie warstwy preparatu uszczelniającego), nanosić warstwę powłokową hydroizolacji pionowej (np.Sulfiton Dickbeschichtung/Remmers/) i pozostawić do wyschnięcia.

• nałożyć podwójną systemową matę drenażowo-ochronną (np.Sulfiton DSSystemschutz/Remmers/), zabezpieczając górną krawędź maty listwą mocującą (np. Sulfiton DS-Abschlussleiste/Remmers/).

Jeżeli ściana fundamentowa jest wykonana z kamieni:

• usunąć naprawy dokonane zaprawami cementowymi, gruzem ceglanym itp., oczyścić spoiny głazów na gł.3 cm,

• wykonać siatkę spoin z wodoszczelnej zaprawy (np. Aida Sperrmörtel /Remmers/),

• osłonic fundamenty mata drenażową z zamknięciem od góry specjalną listwą.

IX.2. Ściany przyziemia – strefa cokołowa i ściany zewnętrzne w rejonie gzymsów i styku z obróbkami blacharskimi

• skuć ,,odparzone” i zawilgocone tynki zewnętrzne (zwłaszcza na styku z gruntem) – do lica cegieł

• usunąć cegły zlasowane i niespełniające wymogów technicznych

• usunąć starą i skorodowaną zaprawę ze spoin miedzy cegłami do głębokości 1 cm

• oczyścić odsłonięte powierzchnie ceglane z resztek zapraw sprężonym powietrzem lub parą wodną pod ciśnieniem.

• odgrzybić poprzez dwukrotne smarowanie (lub oprysk) porażone przez grzyby korony murów przy murłatach oraz fragmenty murów krypty preparatem Plesniotox E lub Murotox (produkcji Inco-Veritas)

• dezynfekować odsłonięte cegły i tynki np. preparatem Adolit M flussig

• neutralizować sole budowlane preparatem Salzspere – 0,5 m powyżej występowania zawilgocenia i zasolenia

• ubytki cegieł (po usunięciu skorodowanych) z lica murów, lica murów wewnętrznych i krypty uzupełnić przy użyciu cegieł o analogicznych parametrach technicznych. Cegły osadzać na zaprawie wapienno-trasowej Tubag lub Funcosil Historic Kalkspatzenmortel /Remmers/ oraz spoinować (na głębokość g=2 cm) specjalistycznymi produktami np. firmy Remmers, Funcosil Fugenmörtel nr1026 (szary tras, miękki)

• Ubytki w spoinach uzupełniać stosując zaprawy na bazie wapna trasowego, wytrzymałością nie przewyższające uzupełnianego materiału

• naprawić pęknięcia znaczące (tj. o grub. do 1,5 cm ) muru, preparatem Remmers Funcosil Steinfestiger 300 a następnie ,,zafugować” środkiem jak wyżej

• Naprawa pęknięć niekonstrukcyjnych ścian– wzmocnić krawędzie pęknięcia KSE 300 /Remmers/ i wypełnić masą do zamykania rys np. Risfuller /Sto/

• wykonać izolacje pionowe fundamentów i nowe opaski ochronne wokół budynku (z kamienia polnego-brukowca na podsypce wapienno-piaskowej) z 4% spadkiem od ściany budynku wraz z ukształtowaniem terenu (po uprzednim zdjęciu warstwy ziemi), umożliwiając odpływ wód opadowych od budynku kościoła (wg proj. drogowego)

• Wykonać tynk renowacyjny – w strefach narażonych na zawilgocenie np. cokół, w okolicach rur spustowych – 1m od potencjalnego źródła zawilgocenia – wstępna obrzutka Tubag Trass-Vorspritzmortel, tynk wyrównawczy Tubag Trass-Kalk-Porengrundputz, tynk nawierzchniowy Tubag-Trass-Kalk-Sanierputz. Szpachle warstwy wykończeniowej tynku i malowanie jak w przypadku elewacji (jak niżej)

IX.3. Ściany zewnętrzne – tynkowane na gładko, poza strefzawilgoceń

• Usunąć wtórne, odspajające się tynki i wszystkie cementowe uzupełnienia i łaty. Należy odsłonić maksymalnie dużo tynków oryginalnych. Tynki odspojone z powierzchni wokół sztukaterii należy usuwać delikatnie.

• Naprawić pęknięcia ścian znaczące i nie konstrukcyjne wg pkt. IX.2

• Sklamrować pęknięte mury zewnętrzne w elewacjach bocznych (przy ścianie frontowej kościoła) i naprawić pęknięcia wg pkt IX.2

• Skuć ,,odparzone” i zawilgocone tynki zewnętrzne do lica cegieł

• Usunąć stara i skorodowaną zaprawę ze spoin miedzy cegłami do głębokości 1 cm.

• Usunąć cegły zlasowane i niespełniające wymogów technicznych

• Oczyścić odsłonięte powierzchnie ceglane z resztek zapraw sprężonym powietrzem lub para wodna pod ciśnieniem.

• Zmyć tynkowane elewacje preparatem np. Remmers – Alkutex Combi WR lub pasta czyszcząca Alkutex Fassadenreiniger Paste. Miejscowe intensywne zabrudzenia (sole, algi) należy przetrzeć ręcznie szczotką ryżową przed zmyciem woda.

• Wykonać dezynfekcje podłoża (cegieł i tynków) preparatem Adolit M flussig. Całość elewacji zagruntować preparatem gruntująco-wzmacniającym Sto Prim Grundex lub preparatem Funcosil Hydro-Tiefengrund Remmers.

• Uszczelnić styk nawierzchni utwardzonych tzn. opasek z fundamentami murów za pomocą dwuskładnikowej zaprawy Relo EP Colorfuge (szara nr 2861) f-my Remmers.

• Prace przy naprawie spękań i rys zachowanego tynku – rysy i pęknięcia poszerzyć, oczyścić z pyłu. Przed wypełnieniem masą elastyczną Silko Elast /Sto/ powierzchnie rys zagruntować gruntem Primer Divers /Sto/

• Prace tynkarskie – wykonanie tynku podkładowego /wyrównującego/ Tubag Tras Kalk Maschinenleichputz po zmoczeniu podłoża na dzień przed tynkowaniem i zwilżeniu bezpośrednio przed tynkowaniem – przyklejenie warstwy siatki Sto Glasfasergewebe na ściany na całości tynków płaskich ze względu na mieszane podłoże, – przy tynkach o grubości większej niż 4 cm konieczny będzie dodatkowy nośnik dla tynku np. dodatkowa warstwa siatki – należy pamiętać aby nie zacierać tynku podkładowego, – po wstępnym związaniu zaprawy podkładowej należy „zagracować” jej powierzchnie, – wykonanie warstwy wykończeniowej Sto Ispo Klasik po odpowiednim wysezonowaniu warstwy podkładowej, szpachle nakładać w dwóch warstwach. Warstwę wykończeniową wyrównać gąbka lub filcem po ok. 1-2 godzin od jej założenia.

• Do zapraw dodawać środek przeciw korozji biologicznej /np. Bolix Complex/

• Tynki malować według części graficznej farba silikonowa np. Remmers LA, po uprzednim zagruntowaniu powierzchni chłonnych. Ze względu na kluczowe znaczenia dla końcowego odbioru estetycznego opracowania kolorystycznego elewacji proponuje się zastosowanie wysokiej jakości farb silikonowych. Farby te zapewniają ochronę podłoża przed wnikaniem wody opadowej przy zachowaniu dobrej przepuszczalność pary wodnej. Przy aplikacji farb należy ściśle przestrzegać wskazówek technologicznych zawartych w kartach technicznych.

Opis przedmiotu zamówienia dodatkowo określa przedmiar robót (załącznik nr 2) i program prac konserwatorskich (załącznik nr 3) wraz z dokumentacją fotograficzną i rysunkową stanowiącą (załącznik nr 4) dokumentacja projektowa (załącznik nr 5) oraz pozwolenia Podlaskiego Konserwatora Zabytków (załącznik nr 6), decyzja o pozwoleniu na budowę (załącznik nr 7) oraz projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 8)

 • Warunki wykonania prac

Prace muszą zostać wykonane zgodnie z pozwoleniami Podlaskiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym:

 1. pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr Z-I.5142.114.2023.PT z dnia 04.12.2023 r. na prowadzenie robót budowlanych na działkach nr 1818, 1817, 1819 oraz 1820/4 w Tykocinie, polegające na remoncie muru okalającego dziedziniec gospodarczy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, ul. 11 Listopada 2, 16-080 Tykocin;
  1. decyzji o pozwoleniu na budowę – decyzja Starosty Powiatu Białostockiego nr 1246 z dnia 13.08.2012 zatwierdzające projekt budowlany remontu i przebudowy budynku kościoła parafialnego, wież i ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu;
  1. pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr Z-I.5142.128.2023.PT z dnia 10.11.2023 r. na prowadzenie prac konserwatorskich dotyczących murowanej bramy barokowej położonej przy ul. 11 Listopada na dz. Nr 1818 i 1820/4 w Tykocinie;
  1. uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę – decyzja Starosty Powiatu Białostockiego nr ….. z dnia .….. zatwierdzająca projekt budowlany remontu muru okalającego dziedziniec gospodarczy plebanii (*w trakcie procedowania)

Prace muszą zostać wykonane z użyciem materiałów wyłącznie nowych wysokiej jakości, przeznaczonych do prac przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planuje wykorzystać przy prowadzeniu prac. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że Zamawiający nie narzuca stosowanie materiałów konkretnego producenta, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamówienia.

Złożenie oferty wiąże się z zobowiązaniem do wykonania prac zgodnie ze wszelkimi odnośnymi przepisami prawa (prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.) oraz do fizycznego udziału w odbiorach. Po stronie zamawiającego leży wyłącznie ustanowienie inspektora nadzoru konserwatorskiego oraz wykonywanie obowiązków inwestora, które zgodnie z prawem nie mogą być wykonywane przez inny podmiot.

UWAGA: Prace przy fundamentach muszą być wykonane w terminie do dnia: 30 marca 2024 r. Termin na wykonanie pozostałych prac wynosi 13 m-cy od dnia podpisania umowy.

Z uwagi na obecnie trwające prace przy przebudowie odcinka ul. 11 Listopada wzdłuż muru południowego, zakres planowanych w ramach realizacji niniejszego zapytania prac wymaga koordynacji  ich zakresu z Generalnym Wykonawcą realizującym zadanie przebudowy ul. 11 Listopada.

Oferent w przypadku wyboru jego oferty udzieli gwarancji i rękojmi umownej na okres 5 lat.

 • Opis warunków udziału w postępowaniu (kryteria dostępu):

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. doświadczenia zawodowego:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na konserwacji/remoncie obiektu budowlanego wpisanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku lub wpisanego do inwentarza muzeum, na kwotę min 500 000,00 zł  każda, załącznik nr 1b

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą wykaz robót budowlanych wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

 • Kadra techniczna

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował:

 1. Kierownik robót budowy posiadający: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz doświadczenie przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i pełnił/a funkcję Kierownika budowy na co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, z których każda obejmowała swym zakresem roboty budowlane w ramach budynku objętego jedną z form ochrony zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o wartości jednostkowej 500 000 zł brutto
 2. kierownik robót i prac konserwatorskich, osobę kierującą pracami konserwatorskimi lub wykonująca je samodzielnie, spełniająca wymagania określone w art. 37a ustawy z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub samodzielnym wykonaniu co najmniej 2 prac konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o wartości każdej z prac równej lub wyższej niż 100 000 zł brutto

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą wykaz osób wraz z dokumentami poświadczającymi ich wykształcenie i doświadczenie zawodowe. – załącznik nr 1c

 • Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1 Wykonawca musi wykazać, że posiada polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – w przedmiocie wykonania robót budowlanych i/ lub renowacyjnych  z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000 PLN.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą polisę wraz z potwierdzeniem opłacenia składki ubezpieczeniowej.

2. Wykonawca, jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5 A,B,C

3. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniem złożonej przez niego oferty za odrzuconą.

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 5, dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach. Z treści załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż postawione przez Zamawiającego warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentów i wezwań do złożenia wyjaśnień, przy braku reakcji ze strony wykonawcy, zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy (termin na udzielenie odpowiedzi w tym zakresie 3 dni).

 • O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki (załącznik nr 1a oświadczenia):

– o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:

a)  Na podstawie art. 1 pkt 3 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 129 z późn. zm.) wyklucza się:

b)  Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

c)  Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

d) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

e) Do Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu na podstawie rodz. VI pkt 3 ppkt 1-3 stosuje się art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 5) okres Wykluczenia rozpoczyna się zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj. z dniem 1 maja 2022 r.

7a ) Z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:

1) Wykonawcę w stosunku, do którego ogłoszono upadłość;

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

3) Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

4) nie złożył dowodów potwierdzających doświadczenia, nie wykazał się posiadaniem wskazanej kadry, nie posiada polisy na kwotę wskazaną na etapie składania ofert.

8. Dane do kontaktów

ks. proboszcz Jarosław Stefaniak

e-mail: stefanjak@post.pl

16–080 Tykocin

ul. 11 listopada 2

tel 85 718 16 43

9.      Sposób i termin złożenia oferty

Oferty można składać wyłącznie elektronicznie poprzez złożenie dokumentów w postaci elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, elektronicznym, zaufanym, osobistym, własnoręcznym lub podpisane i złożone w formie skanu na adres mailowy e-mail: stefanjak@post.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.01.2024 r. do godz. 10.00.

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Wymagane jest złożenie załącznika nr 1a, załącznika nr 1b, załącznika nr 1c oraz referencje (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem), polisa i dowód jej opłacenia.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Osoba podpisująca ofertę musi być upoważniona do reprezentowania Oferenta. W przypadku, jeśli prawo reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEiDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana nie nieważną poi etapie braku reakcji na uzupełnienie w przypadku składania oferty przez podmioty konsorcjum, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie  wymagane będzie złożenia umowy spółki/ umowę współpracy/pełnomocnictwo wraz z ofertą.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby składające ofertę.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin i godzina złożenia oferty. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

10.    Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Kryteria wyboru oferty i opis sposobu ich obliczania

Za najlepszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie kryteria formalne (dostępu) opisane w powyżej i udokumentowane zgodnie z treścią Zapytania oraz przewidująca najniższe wynagrodzenie brutto (ryczałt), kryterium oceny oferty jest 100% cena. W przypadku przedsiębiorców stawka brutto oznacza stawkę zawierającą wszystkie podatki, w tym VAT, w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej stawka brutto oznacza całkowity koszt wynagrodzenia, tj. łącznie z tzw. kosztami pracodawcy (tzw. „duże brutto”)/ .

W przypadku, gdy co najmniej dwóch Oferentów spełniających kryteria dostępu złoży oferty na tę samą kwotę wynagrodzenia, zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.

Zamawiający zastrzega sobie prawo w przypadku rażąco niskiej ceny do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień, skąd wynika taka wycena. W przypadku braku odpowiedzi lub nie przekonującej odpowiedzi Zamawiający ma prawo do odrzucenia takiej oferty.

12. Rozstrzyganie sporów

Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

13. Załączniki.

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 1a – oświadczenia

załącznik nr 1b – wykaz robót budowlanych

załącznik nr 1c – wykaz osób

załącznik nr 2 – przedmiar robót

załącznik nr 3 – program prac konserwatorskich – wyciąg

załącznik nr 4 – dokumentacja fotograficzna i rysunkowa

załącznik nr 5 – dokumentacja projektowa

załącznik nr 6 – pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym (z dnia 04.12.2023 r znak Z-I.5142.114.2023.PT oraz nr Z-I.5142.128.2023.PT z dnia 10.11.2023 r.

załącznik nr 7 – decyzja o pozwoleniu na budowę – decyzja Starosty Powiatu Białostockiego nr 1246 z dnia 13.08.2012

załącznik nr 8 – projektowane postanowienia umowy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Jarosław Stefaniak stefanjak@post.pl

Opis przedmiotu zamówienia dodatkowo określa przedmiar robót (załącznik nr 2) i program prac konserwatorskich (załącznik nr 3) wraz z dokumentacją fotograficzną i rysunkową stanowiącą (załącznik nr 4) dokumentacja projektowa (załącznik nr 5) oraz pozwolenia Podlaskiego Konserwatora Zabytków (załącznik nr 6), decyzja o pozwoleniu na budowę (załącznik nr 7) oraz projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 8)