POMOC ŻYWNOŚCIOWA – CARITAS - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – CARITAS

Pomoc żywnościowa otrzymywana z Caritas Diecezji Łomżyńskiej


Informujemy, iż nasz Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program Fundusze Europejskie
na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Plus
Podprogram 2023
Program realizowany jest od czerwca 2024 do grudnia 2024 r.
Źródło finansowania: 90% środki europejskie – Europejski Fundusz Społeczny Plus i 10%
budżet krajowy.
Program realizowany jest pod nadzorem Instytucji Zarządzającej Ministerstwa Rodziny i
Polityki Społecznej oraz Instytucji Wdrażającej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
W dniu 03.06.2024 Caritas Diecezji Łomżyńskiej (OPR) podpisało umowę z naszym OPS (OPL)
na realizację dystrybucji żywności oraz działań towarzyszących na terenie naszej Gminy. Dzięki
współpracy z CDŁ wydamy paczki żywnościowe zawierające m.in. mleko, olej, cukier, makaron,
dżem czy kaszę jęczmienną.
Cel programu:
Przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom
najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich
włączenie społeczne.
Odbiorcy Programu
Z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2023 mogą skorzystać osoby i rodziny
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie
przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy
społecznej, tj. 2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 zł dla osoby w
rodzinie.
Przewidziane efekty i rezultaty:
Zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie
społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących, których harmonogram
znajdzie się na stronie internetowej OPR.
O terminach odbioru żywności osoby zakwalifikowane przez OPS będą informowane
indywidualnie.

FunduszeUE

Więcej informacji:

  1. https://lomza.caritas.pl/fepz-2021-2027-podprogram-2023/
  2. https://caritas.pl/fepz/
  3. https://lomzacaritas.pl/category/fepz/