Ogłoszenie – Centrum Informacji Turystycznej. PROW 2014-2020 - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

Ogłoszenie – Centrum Informacji Turystycznej. PROW 2014-2020

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, występując w niniejszym zapytaniu ofertowym jako Zamawiający,


zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu mającym na celu wybór Wykonawcy, który zrealizuje działania dotyczące prac budowlanych w zakresie adaptacji budynku z przeznaczeniem na Centrum Informacji Turystycznej.

Niniejsze zapytanie ofertowe, realizowane jest w ramach operacji pn. „Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej w Tykocinie” z udziałem środków Europejskiego Funduszy Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat a 2014-2020. Realizacja przedmiotowej operacji odbywa się na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00633-6935-UM1010932/19 zawartej 05.02.2020 pomiędzy Zamawiającym a Województwem Podlaskim z siedzibą w Białymstoku.

Szczegóły zamówienia zostały opisane w załącznikach udostępnionych poniżej.

Termin złożenia ofert upływa dnia 21.04.2020 r. do godziny 15:00

Dokumenty do zapytania ofertowego:

Pełna treść zapytania ofertowego nr 1/04/2020