Jaki był 2017 rok w naszej parafii? - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

Jaki był 2017 rok w naszej parafii?

Oto podstawowe dane, opisujące naszą parafię:

– w 1 011 rodzinach zamieszkuje 3 460 osób (3 730 osób w 2016 roku, 3 787 w 2015 roku, 3 807 w 2014), 
– Sakrament Chrztu Świętego przyjęło 44 dzieci (w 2016– 43), 

– 80  osobowa grupa młodzieży przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania,

–  Do I Komunii Świętej przystąpiło 54-czworo dzieci,

– mieliśmy 70 pogrzebów, przy 76 w 2016 roku,
– naliczyliśmy 27 małżeństwa rozbite (w 2016 roku było ich 33), 
– w parafii zamieszkuje  30 rodzin, żyjących w związkach niesakramentalnych. Zauważamy w tej kwestii stałą tendencję spadkową. (34 w 2016 roku)

– wygłoszono 39 zapowiedzi (w 2016 – 36),
– 33 pary zawarło Sakrament Małżeństwa (w 2016 – 32),
– udzielono ok. 43 200 Komunii Świętych, 
– podczas ubiegłorocznej kolędy zebraliśmy na poczet planowanych remontów 126 560 złotych
– Do zasadniczych działań inwestycyjnych w 2017 roku możemy zaliczyć prace remontowo konserwatorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Projekt obejmuje kompleksowe prace przy konserwacji
i restauracji wnętrza kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie wraz pracami budowlanymi i instalacyjnymi. Na podstawie badań i programów prac zaplanowano interdyscyplinarne działania konserwatorskie, remontowe i modernizacyjne wnętrza kościoła i jego bezpośredniego otoczenia. Całkowity koszt projektu wynosi 7 415 670,00 zł.

2017 roku wykonano następujące prace za sumę̨ 1 965 675,30 zł:

  1. KOŚCIÓŁPW.TRÓJCYPRZENAJŚWIĘTSZEJ– ROBOTY BUDOWLANE I KONSERWATORSKIE

W ramach prac wykonano osuszenie ścian wewnątrz kościoła. Zgodnie z projektem wykonano obwodowe wykopy wzdłuż̇ wszystkich ścian wewnętrznych kościoła na szerokość́ 40 cm i głębokość́ 50 cm usuwając dochodzącą do ścian szczelną wylewkę̨ betonową, która w znaczący sposób wpływała na zawilgocenie ścian kościoła i zniszczenia polichromii w dolnych partiach ścian.   

Wykonano 55% zaawansowania prac związanych z nowymi instalacjami niskoprądowymi i elektrycznymi. Usunięto stare instalacje, wykonano próby świetlne
w kościele i wyprodukowano prototypy dedykowanych ledowych opraw świetlnych do poszczególnych części kościoła.

Przeprowadzono prace konserwatorskie w krypcie kościoła, polegające na inwentaryzacji krypty, wykonaniu dezynfekcji ścian i znajdujących się̨ tam trumien. Rozpoznano nawarstwienia na sklepieniu
i posadzce, usunięto wtórne zaprawy z powierzchni ścian oraz wymieniono zniszczonych cegieł w posadzce krypty.

Wykonano 30% prac w pomieszczeniu nad zakrystią przewidzianym na przestrzeń́ muzealną. Usunięto stare tynki, naprawiono powierzchnię ścian, przeprowadzono konserwację drewnianego stropu polegającą na oczyszczeniu, naprawach stolarskich, dezynfekcji i uzupełnieniu warstwy historycznej monochromii.

Zainstalowano w kościele monitoring klimatu – instalację bezprzewodowych czujników temperatury i wilgotności powietrza mającą na celu kontrolowanie i sterowanie ogrzewaniem wewnątrz kościoła –
25% zaawansowania.

Wykonano prace termomodernizacyjne w kościele, polegające na dociepleniu stropu naw i prezbiterium.

Zainstalowano i uruchomiono ogrzewanie wnętrza kościoła.

KOŚCIÓŁ PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ – KONSERWACJA POLICHROMII

W ramach prac ustawiono rusztowania w południowej nawie bocznej kościoła w prześle zachodnim
i środkowym. Wykonano 35% zaawansowania prac przy podłuczach arkad miedzy nawowych oraz 30% przy polichromii naw bocznych. Prace polegały na oczyszczeniu ścian z powierzchniowych zabrudzeń́ i kurzu, usunięciu przemalowań́ z lat 70-tych XX wieku, oraz dezynfekcji powierzchni ścian, szycia muru
w systemie helifiks, założeniu kitów i retuszu.

KOŚCIÓŁPW.TRÓJCYPRZENAJŚWIĘTSZE – PRACE KONSERWATORSKIE, ZABYTKI RUCHOME Z KOŚCIOŁA

Wykonano wstępne badania ołtarzy bocznych, zdemontowano rzeźby i wykonano szerokie odkrywki do historycznych warstw wykończeniowych usuwając przemalowania z XIX i XX wieku. Przeprowadzono próby oczyszczania rzeźb i aplikacji z zabrudzeń́
i XX-wiecznych przemalowań́. Zakres przeprowadzonych prac określono na
10% zaawansowania prac.

KOŚCIÓŁPW.TRÓJCYPRZENAJŚWIĘTSZE – TEREN I OTOCZENIE

Wykonano drenaż̇ i konserwację fundamentów –75% zaawansowania.
Rozpoczęto prace związane z obniżeniem terenu wokół kościoła i przygotowaniem ścieżek – 10% zaawansowania

Dodatkowo poza projektem przeprowadzono:

Wykonano instalację odprowadzającą wodę̨ deszczową z terenu przy kościele.

Wykonano szereg prac i badań archeologicznych towarzyszących pracom ziemnym oraz badania georadarem. Równolegle, ramach projektu: Tykocin kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej 1742 r.: etap IV, prace przy konserwacji elewacji, dofinansowanego z Programu MKiDN
Ochrona Zabytków 2017 i Urzędu Gminy Tykocin – wykonano prace budowlano konserwatorskie przy elewacji zachodniej i stolarce okiennej zabytkowego kościoła w Tykocinie.

Niestety kończąc 2017 roku posiadamy 59 874 zł 74 gr. długu. przyczyną tego stanu rzeczy są koszty niekwalifikowane, związane z projektem założenia ogrzewania kościoła, zakup gazu do ogrzewania, a także niższe niż się spodziewaliśmy wpłaty – datków na remont kościoła. Musimy sobie uświadomić, że co 3 miesiące musimy zebrać na wkład własny projektu ok. 70 – 80 tys. złotych. Zbierane w tym czasie datki z niedzielnej tacy są w stanie zabezpieczyć 30% wkładu własnego. Niezbędna w tym stanie rzeczy staje się Wasza indywidualna pomoc. Musimy sobie wyobrazić, iż zakres prac remontowo-konserwatorskich możemy porównać jedynie do wysiłku jaki podjął sam fundator naszej świątyni Jan Klemens Branicki. To wyzwanie DLA WSZYSTKICH, nie tylko dla niektórych.  

            Na koncie obsługi cmentarza parafialnego posiadamy obecnie kwotę 28 456,75zł wydatki związane z obsługą cmentarza w 2017 roku ograniczały się głównie do opłat za wywóz śmieci i wycinkę drzew. Dochody to głównie skromne opłaty wnoszone przy okazji pozwoleń na postawienie pomnika oraz pieniądze składane do skarbonek podczas uroczystości pogrzebowych. Ciągle jest przed nami poważne (nie ukrywam, że ponad nasze siły) wyzwanie związane z powiększeniem cmentarza parafialnego.

         W 2017 roku przekazaliśmy w formie darowizn i wsparcia rzeczowego, z ofiar zbieranych w klasztorku – na rzecz D.P.S. w Tykocinie 7 800 złotych.