Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZAMÓWIENIA - Parafia Tykocin

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający (procedujący postępowanie) – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, realizujący projekt: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy południowej części zabytkowego ogrodzenia terenu pomisjanarskiego w Tykocinie” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.


W w/w ogłoszonej procedurze złożono 3 oferty. Dwie oferty zostały złożone w terminie, trzecia została złożona po terminie składania ofert i w związku z powyższym na podstawie zapisów postępowania – pkt. 9 „Sposób i termin złożenia oferty” (…), oferta konsorcjum: TRESBUD Sp. Z O.O. – Lider konsorcjum, BIALDROG Paweł Kuprjanowicz – Partner konsorcjum, SZCZUKA Inżynieria Elektryczna Karol Szczuka – Partner konsorcjum, ul. Zachodnia 2G/99, 15-345 Białystok – została odrzucona. Pozostałe dwie oferty spełniły udział w postępowaniu i zostały poddane ocenie ofert na potwierdzenie spełnienia wyspecyfikowanych warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

W poniższej tabeli przedstawia się zestawienie ofert Wykonawców, a także punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert – 100% cena :

Nr ofertyNazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty    Cena Brutto oferty  Liczba pkt  w kryterium „Cena”  pkt.
Kol.1234
  1    Gorek Restauro
SP. Z O.O.
SP. Komandytowa
ul. Ruskowy Bród 79 A 03-289 Warszawa
  Cena brutto oferty: 1 045 807,75       100 pkt      100 pkt
  2    Monument Service Sp. Z O.O.
SP. Komandytowa
ul. Raszyńska 2, Michałowice 05-816 Piastów 1  
Cena brutto oferty: 1 150 000,0090,93 pkt  90,93 pkt
  3  TRESBUD Sp. Z O.O. – Lider konsorcjum BIALDROG Paweł Kuprjanowicz  – Partner konsorcjum SZCZUKA Inżynieria Elektryczna Karol Szczuka  – Partner konsorcjum ul. Zachodnia 2G/99 15-345 Białystok  Cena brutto oferty: 1 058 196,12 zł  Nie podlega ocenie/ Punktacji – oferta odrzucona

Najwyżej ocenioną ofertą jest oferta Wykonawcy:

Gorek Restauro SP. Z O.O. SP. Komandytowa

ul. Ruskowy Bród 79 A

03-289 Warszawa

NIP 524-263-08-94

Powyższa oferta została uznana za najkorzystniejszą, gdyż odpowiadała wymaganiom określonym w przedmiotowym postępowaniu oraz uzyskała największą ilość punktów (100 pkt.) na podstawie kryterium oceny ofert określonych w postępowaniu zakupowym. Oferta jest ofertą niepodlegająca odrzuceniu. Jest ofertą kompletną, prawidłowo złożoną i podpisaną.

Dokument podlega publikacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania zakupowego.

Dokument podlega publikacji na stronie internetowej zamawiającego.

ks. proboszcz Jarosław Stefaniak